مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

دریافت خدمت

درخواست کاشت فضای سبز ترکیبی

درختان، درخچه ها، پيچ هاي زينتي، گياهان پوشي و گلهاي يكساله و چند ساله غالباً مهم ترين عناصر در محوطه سازي و طراحي فضاي سبز به شمار مي روند. انتخاب، بكارگيري و نگهداري از اين گياهان سه عامل اساسي در كارايي فضاي سبز هستند كه بايد همواره توسط طراح مورد توجه قرار گيرند. بنابراين نكته بسيار مهم در طراحي فضاي سبز انتخاب گياهي است كه بتواند بيشتري كارايي ممكن را با حداقل نياز به نگهداري فراهم آورد.

 با توجه به نیاز و درصورت درخواست متقاضی نسبت به بسترسازی، کاشت گونه های مناسب و... که متناسب با شرایط آب و هوایی شهر باشد، اقدام می گردد. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود