مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست انواع سموم و کودهای آلی و شیمیایی

سموم دفع آفات مواد شیمیایی هستند. این مواد به منظور از بین بردن آفات مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی، سموم دفع آفات یک ماده شیمیایی یا یک عامل بیولوژیکی مانند ویروس، باکتری، ضد میکروب یا ضد عفونی کننده است که باعث مهار و کشتار آفات می شود. 

استفاده از سموم دفع آفات به قدری متداول است که اصطلاح آفت کش ها اغلب به عنوان مترادف با محصول محافظت از گیاه استفاده می شوند. این ماده معمولاً برای از بین بردن یا کنترل انواع آفات کشاورزی استفاده می شود.

 درصورت درخواست متقاضی توسط خود سازمان و یا شناسائی محلهایی که نیاز به کود ریزی می باشد اقدام لازم انجام می شود با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود