مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست قطع اشجار در حریم شهر

به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون‌اجازه شهرداری و در روستاها در هرمنطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است. ‌ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب‌هیأت دولت خواهد رسید.

این درخواست پس از بازدید کارشناسان فضای سبز از محل و ارایه مستندات و مدارک به سازمان سیما منظر جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون حفظ و گسترش(کمیسیون ماده 7) ارسال و نظریه کمیسیون به منطقه اعلام می گردد. درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد. حال در صورت دارابودن پروانه ساختمانی، ارسال آن در مرحله بعدی الزامی می باشد.