مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست ترمیم و مرمت فضای سبز

ترمیم و بازپیرائی فضای سبز به اندازه ایجاد آن دارای اهمیت می باشد. با نظارت مداوم و شناسائی نقاط آسیب دیده و مرمت بموقع می توان از فضای سبز کامل و بدون نقص برخوردار بود. قسمت هایی که به علل مختلف از جمله عبور عابرین پیاده آسیب می بیند، سطوح چمن کاری فضای سبز بوده که آسیب دیدگی این سطوح، ظاهری ناخوشایند به منظر شهری می دهد.

به دلیل حفاری در فضاهای سبز شهری با درخواست شهروندان و ارائه گزارش بازدید کارشناس، سازمان اقدام به ترمیم و مرمت می نماید با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود