مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

دریافت عوارض قطع سرشاخه

هرس، سربرداری و قطع هر نوع گیاه از جمله درخت، درختچه و غیره به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز در مقابل منازل، مجتمع های تجاری، خدماتی و هتل ها که به منزله نمایان ساختن نمای ساختمان انجام می شود، تخلف محسوب می شود. متاسفانه دیده شده که برخی از شهروندان اقدام به بریدن، ریشه کن کردن، سوزاندن نهال، درخت، درختچه و بوته، تیغ زدن و آتش افروختن در تنه درختان و همچنین سر بر کردن و قطع تاج درختان، پوست کندن، شاخه زنی، شکستن، تهیه چوب ، هیزم و ذغال می کنند که تمامی این اعمال غیر مجاز هستند برای قطع و یا جابجایی هر گونه درخت در معابر، اماکن عمومی، دولتی و یا خصوصی می بایست مالکان، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. حال با توجه به درصورت درخواست متقاضی و بررسی توسط کارشناسان سازمان سیما منظر و فضای سبز و برآورد هزینه و اعلام نتیجه با توجه به نوع کار ، هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود