مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست پاکسازی فضای سبز از نخاله و دپو

به منظور فراهم کردن زیبایی بصری در منظر شهری و آراستگی و پاکیزگی فضای سبز سطح شهری به هنگام تردد شهروندان و مسافران ورودی به شهر ، پیرایش درختان و پاکسازی بسترهای فضای سبز معابر اصلی و بوستانهای سطح شهر انجام می شود . 

این طرح شامل عملیات برگ کشی، برداشت نخاله های اضافه و شاخه های شکسته درختان و پاکسازی و هرس درختان به منظور ارتقای بهداشت محیط، جلوگیری از دپوی زباله و نخاله و کاهش آلودگی های زیست محیطی می باشد. 

در صورتی که در کاربری های فضای سبز مثل میادین، بلوارها، بوستانها و... نخاله، مصالح و ... انباشته شده باشدجهت تنظیف و پاکسازی اقدام می گردد . حال با توجه به نوع درخواست توسط شهروند، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود