مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست توسعه و نگهداری فضای سبز شهری

به لحاظ ويژگيهاي خاص و حساسي كه امر حفظ و نگهداري و بهبود فضاي سبز شهري دارا مي باشد و همچنين ارزش زيست محيطي و اثرات مطلوبي كه بر زندگي شهرنشيني دارد، مي بايست با بهترين كيفيت در اختيار عموم مردم قرار گيرد و انجام برنامه های موفق در حوزه فضای سبز و زیبایی محیط شهری بدون شک با مشارکت شهروندان تحقق خواهد یافت و فعالیت ها و پیگیری همشهریان در حفظ و نگهداری از درختان و فضای سبز ارزشمند است. 

درصورت ساخت و ساز می بایست قانون حفظ 15 درصد از ملک برای فضای سبز رعایت گردد که در زمان بازدید پایانکار توسط شهرداری منطقه اقدام می گردد. . با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود