مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست تحویل انواع گل و گیاه

نحوه ثبت‌نام متقاضیان به این صورت می باشد که شهروندان برای ثبت‌نام باید سامانه خدمات الکترونیک شهرداری وارد و یا با تماس با سامانه 137 فرم مربوطه را تکمیل کنند. در این فرم تعداد نهال و گونه‌های گیاهی مثمر و غیرمثمری که تمایل به کاشت آن دارند را ذکر می‌کنند. سپس بر اساس تقاضای شهروندان کار انجام خواهد شد. این سازمان جهت مشارکت شهروندان در حفظ و گسترش فضای سبز شهری اقدام به تحویل گل و گیاه می نماید. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود