مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست مشارکت در بستر سازی جهت کاشت گیاهان مختلف در فضای سبز عمومی

ریشه‌های گیاهان قادرند با شرایط مختلف خود را وفق دهند. این شرایط شامل محدوده‌ای به‌نظر می‌رسند، اما عملکرد کلی آنها تحت تأثیر قرارمی‌گیرد. وظیفه گیاهان در زمان حیات یک چیز است؛ تولید مثل. مقادیر نامناسبی از pH، نسبت مواد مغذی را که در اختیار گیاه قرارمی‌گیرند، تغییر می‌دهد. تا زمانی که مقدار این مواد در محدوده قابل‌قبول باشد، گیاه به گل‌دهی می‌رسد. 

حاصل‌خیزی کم، میزان رشد و حیات گیاه را تحت تأثیر قرارمی‌دهد، اما با این حال گیاه هنوز هم گل می‌دهد. تا وقتی که رطوبت به گیاه می‌رسد، گل‌دهی همچنان ادامه دارد. بقای سیستم ریشه‌ها به تهویه مناسب خاک بستگی دارد و فقط روی عملکرد اثر نمی‌گذارد. اطمینان حاصل کنید که بستر کشتی که انتخاب کرده‌اید نیازهای زهکشی و میزان نگهداشت مناسب آب را برای گیاه تأمین می‌کند. وقتی نوع کشت را انتخاب می‌کنید، واقعاً باید به این فاکتورها توجه داشته باشید. براساس اندازه گیاه، بستر کشت مورد استفاده و محیط رشد آن، نوع گلدان را انتخاب کنید حال این سازمان جهت مشارکت شهروندان در حفظ و گسترش فضای سبز شهری درصورت درخواست متقاضی و مشارکت کننده اقدام به بستر سازی جهت کاشت گیاهان مختلف می نماید و در صورتی که عدم امکان آبیاری توسط سازمان وجود نداشته باشد تعهد آبیاری از مشارکت کننده گرفته می شود