مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست مشاوره علمی و فنی منظر سازی

انتخاب گیاهان در فضای سبز يکی از ارکان اصلی در طراحی فضای سبز است . عملکرد زيبايی و پايداری فضای سبز بیش از آن که به طرح معماری آن وابسته باشد به انتخاب گیاهان در آن وابسته است .از آنجا که انتخاب صحیح گیاهان در ارائه طرحهای پايدار، بهینه و مناسب در فضای سبز اهمیت بسیار دارد و اين سازمان با عنايت به دستورالعمل و ضوابط مديريت فضای سبز شهری، اطلاعات الزام درمورد انتخاب گیاهان مناسب در طراحی فضای سبز شهری و موارد موردنیاز در راستای منظرسازی مناسب را در اختیار شهروندان قرار می دهد.