مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست آموزش کاشت گیاهان و منظر سازی

انتخاب گیاهان در فضای سبز يکی از ارکان اصلی در طراحی فضای سبز است . عملکرد زيبايی و پايداری فضای سبز بیش از آن که به طرح معماری آن وابسته باشد به انتخاب گیاهان در آن وابسته است .از آنجا که انتخاب صحیح گیاهان در ارائه طرحهای پايدار، بهینه و مناسب در فضای سبز اهمیت بسیار دارد و اين سازمان با عنايت به دستورالعمل و ضوابط مديريت فضای سبز شهری، اطلاعات الزم درمورد انتخاب گیاهان مناسب در طراحی فضای سبز شهری و موارد موردنیاز در راستای منظرسازی مناسب را در اختیار شهروندان قرار می دهد. . با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود