مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

دریافت خدمت

درخواست قطع گونه های مزاحم

هرس به طور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندام های مختلف گیاه می باشد که باعث تنظیم و کنترل رشد، گلدهی ومیوه دهی می گردد.به طور کلی در اجرای هرس با رعایت نکات فنی و شناختن نحوه باردهی و اعضای بارده هر نوع درخت، می توان هرس مناسبی انجام داد.

هرس درختان با هدف حذف شاخه های مزاحم برای وسایل نقلیه و حذف شاخه های خشک برای جلوگیری سقوط و صدمات احتمالی به شهروندان و همچنین وسایل نقلیه انجام می گیرد.کارکنان فضای سبز شاخه های خشکیده و مزاحم درختان موجود در معابر و کوی و خیابان ها و پارک ها و فضاهای سبز موجود را به صورت مرتب هرس می کنند.

 با درخواست شهروندان، حذف گونه های خشک و مزاحم که به تائید کارشناس سازمان برسد، صورت می پذیرد

موارد قابل سفارش

  • • پاسخگوئی به درخواست های مردمی مبنی بر قطع گونه های مزاحم در کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز

  • پاسخگوئی به درخواست های مردمی مبنی بر جابجایی گونه ها در کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز