مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست قطع گونه های مزاحم

هرس به طور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندام های مختلف گیاه می باشد که باعث تنظیم و کنترل رشد، گلدهی ومیوه دهی می گردد.به طور کلی در اجرای هرس با رعایت نکات فنی و شناختن نحوه باردهی و اعضای بارده هر نوع درخت، می توان هرس مناسبی انجام داد.

هرس درختان با هدف حذف شاخه های مزاحم برای وسایل نقلیه و حذف شاخه های خشک برای جلوگیری سقوط و صدمات احتمالی به شهروندان و همچنین وسایل نقلیه انجام می گیرد.کارکنان فضای سبز شاخه های خشکیده و مزاحم درختان موجود در معابر و کوی و خیابان ها و پارک ها و فضاهای سبز موجود را به صورت مرتب هرس می کنند.

 با درخواست شهروندان، حذف گونه های خشک و مزاحم که به تائید کارشناس سازمان برسد، صورت می پذیرد