مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست دوره های آموزشی و صدور گواهی

دوره ی آموزشی فضای سبز به منظور ارتقاء مهارت کارکنان و شهروندان انجام می شود زیرا که هر شخص در هر زمینه ای که مشغول به کار می باشد باید تحت آموزش های مرتبط به کار تخصصیشان قرار گیرد که این امر باعث کاهش اشتباهات به دلیل افزایش آگاهی پرسنل از وظایف و حقوقشان می شود در نتیجه کارایی آنها افزایش و بهره وری و میزان خدمات رسانی نیز ارتقاء پیدا می کند. این دوره ها در این سازمان بنا به درخواست شهروند بصورت دوره ای برگزار می گردد (با حضور دانش آموزان ، شهروندان و..)