مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست تامین روشنایی فضاهای دولتی و خصوصی

منظـر شـهری عامـل اصلـی تأثیرگـذار بـر ادراک شـهروندان از شـهر اسـت. فضاهـای جمعـی از مهمتریـن عناصر منظر شـهری محسـوب می شـوند کـه بسـتری بـرای شـکل گیری خاطـرات جمعـی شـهروندان هسـتند و تقریبـا تمامـی معیارهایـی کـه باعـث کیفیت بخشـی بـه زندگـی شـهری می شـوند در ایـن فضاهـا قابل مشـاهده اند

 درصورت درخواست متقاضی و یا شناسایی خاموشی برج های نوری و همچنین نورپردازی و روشنائی معابر در مناسبتهای مختلف اقدام می گردد. همچنین نسبت به نصب المانهای مناسبتی و ... نیز اقدام می گردد. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود