مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

دریافت خدمت

درخواست تانکر آبرسانی (بسترهای فاقد آب)

آبياري براي حفظ فضاي سبز يک اولويت محسوب مي شود و با چنگ و دندان بايد از اين سرمايه زيست محيطي حفاظت کرد و آبياري نامناسب باعث مي شود رشد گياه و طول عمر مفيد آن کاهش يابد و گياه يا درخت در طول دوره رشد و زندگي اش با انواع و اقسام بيماري ها مواجه شود. حال درصورت درخواست متقاضی و یا شناسایی مکانها توسط کارشناسان سازمان اقدام لازم در این خصوصو انجام می گردد.

موارد قابل سفارش

  • درخواست اعزام تانکر های آبرسانی