مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست ساخت، نصب المان و نقاشی شهری

‎های شهری ‎ نقش بسزایی در ایجاد روابط عاطفی افراد با فضاهای شهری و به تبع آن ارتقای سرزندگی و پویایی ایجاد نماید. به همین دلیل نقش المان‎باید معیارهای زیبایی و چشم نوازی، خاطره انگیزی، انتقال معانی و مفاهیم تاریخی، فرهنگی و هویتی دارد ‎مد نظر داشت در راستای زیباسازی نما و منظر شهری و مناسب سازی فضای شهری و همچنین به منظور ایجاد نشاط بصری کودکان و شهروندان ،اداره زیباسازی این سازمان نصب المان و اجرای نقاشی دیواری در این شهر را انجام میدهد. 

درصورتیکه متقاضی درخواست نماید بعد از بررسی کارشناس مربوطه از موقعیت المان و یا موضوعات مربوطه در صورت وجود نقص در المان ها و یا نیاز به دیوارنگاری امور مربوطه انجام خواهد.