مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

ارائه پیشنهاد، نظر و انتقاد

با توجه به اینکه ارائه پیشنهاد و طرح های کاربردی جهت بهبود در زیباسازی شهر از طرف شهروندان مورد توجه این سازمان می باشد در همین راستا و بمنظور کمک به تسریع در دستیابی به اهداف سازمان و همچنین در جهت رفع نیازمندیها، کمبودها و مشکلات موجود شما شهروند محترم می توانید پیشنهادات مد نظر که حاصل ملاحظات، بـرداشتها و شنیده های شهری از مسائل عمومی جــامعه بوده است را از این طریق به سازمان ارائه نموده تا در جلسات زیباسازی و فنی و اجرایی بررسی و در صورت تائید و بررسی های انجام شده انجام خواهد شد .