مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست عرصه نصب دکل مخابراتی و عابربانک

درصورت درخواست شرکتهای مخابراتی، جانمائی دستگاهها از نظر ترافیکی و... با انعقاد قرارداد اجاره، اقدام می گردد.لذا خواهشمند است در صورت اینگونه درخواستها به واحد حقوقی سازمان مراجعه نمائید. (( این خدمت به صورت حضوری انجام می شود)