مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست سیستم سنتی و مکانیزه آبیاری

استفاده از سیستم های آبیاری مکانیزه نسبت به آبیاری دستی و سنتی مزایای قابل توجهی دارد که انجام هزینه اولیه برای ایجاد چنین سیستمی را توجیه می کند

 صرفه جوئی درمیزان مصرف آب باتوجه به اینکه در سیستم آبیاری تحت فشار (آبیاری بارانی)، آب مصرفی به میزان لازم و کافی به گیاه می رسد وهمچنین نحوه مصرف آب تحت کنترل می باشد ،هره وری استفاده از آب افزایش چشمگیری می یابد وهمین مسئله باعث صرفه جویی در مصرف آب وکمک هرچه بیشتر به منابع آبهای زیرزمینی خواهد شد. 

امکان برنامه ریزی دقیق جهت آبیاری باغچه ها این سیستم امکان برنامه ریزی بهتر را جهت آبیاری فضای سبز در زمانهای مناسب میسر می سازد . واین امکان را می دهد که آبیاری در ساعات ابتدایی روز ویا عصرصورت گیرد . که این امر نیز به خودی خود با توجه به افزایش راندمان مصرف آب ،کاهش میزان مصرف آب را سبب می شود. 

امکان کاهش نیروی انسانی بکار گرفته شده در نگهداری فضای سبز در گذشته بدلیل اینکه از سیستم سنتی جهت آبیاری فضای سبزاستفاده می شد ، و هر فرد ساعات زیادی از روز را صرف آبیاری باغچه های تحت نظارت خود می کرد، بهره وری نیروهای کارگری بسیار پایین بود . امابا بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار ،نیروی کارگری ظرف مدت کوتاهی اقدام به آبیاری باغچه ها می نماید و بیشتر ساعات کار را به فعالیتهای دیگرباغبانی می پردازد . در اینجا نیز استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار ، افزایش راندمان نیروهای انسانی راسبب می شود . 

بهبود شرایط رشد گیاهان با تغییر وضعیت آبیاری در سیستم آبیاری بارانی و قطره ای میزان و مقدار آب مصرفی با توجه به نیاز آبی گیاه قابل کنترل می باشد. با توجه به نوع پوشش گیاهی باغچه ها ، نوع گونه های گیاهی اعم از (درخت ، درختچه ، بوته و …..) وتنوع گونه های گیاهی که به الطبع هرکدام دارای نیاز آبی متفاوتی هستند ، نحوه توزیع آب و زمان آبیاری ، قابل تنظیم می باشد .

 در نتیجه یکی از نیازهای مهم رشد گیاهان که تامین رطوبت می باشد ، به بهترین وجه انجام می پذیرد . همچنین استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار، فرسایش خاک باغچه ها که در سیستم سنتی بسیار بالا می باشد را به حداقل می رساند.که در نهایت بهبود این شرایط منجر به بهتر شدن شرایط رشد گیاهان می گردد چنانچه متقاضی تعهد تامین آب مورد نیاز را نماید سازمان اقدام به انجام شبکه آبیاری قطره ای می کند، پس از اخذ درخواست مکتوب و عدم وجود انشعاب آب در اطراف محوطه، نسبت به دریافت تعهد اقدام و ایجاد می گردد با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود