مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست آبرسانی مکانیزه فضای عمومی

آبیاری یکی از مهم‌ترین پارامترها در رشد و نمو گیاهان است و هرچه این پارامتر دقیق‌تر و به ‌موقع‌تر انجام شود، باردهی و رشد مناسب‌تر خواهد بود. با هدف ارتقاء راندمان آبیاری فضای سبز ، حذف آبیاری توسط آب شرب و کاهش هزینه های ناشی از آن ، عملیات توسعه شبکه آبیاری و لوله گذاری آب خام و مجهز شدن سطح شهر به تجهیزات آبیاری مکانیزه انجام می گردد. این سازمان جهت مشارکت شهروندان در حفظ و گسترش فضای سبز شهری درصورت درخواست متقاضی و مشارکت کننده اقدام به بستر سازی جهت کاشت گیاهان مختلف می نماید و در صورتی که عدم امکان آبیاری توسط سازمان وجود نداشته باشد تعهد آبیاری از مشارکت کننده گرفته می شود .