مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست دوره های آموزشی پسماند برای شهروندان

آموزش شهروندان یکی از جنبه های مهم و کاربردی سازمان می باشد.آموزش اقشار مختلف در دستور کار سازمان قراردارد.لیکن بنا به درخواست، آموزش مجتمع های مسکونی و سراهای محله با اعزام نماینده جهت تبیین اهداف مدیریت پسماند انجام می پذیرد. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود