مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست دوره های آموزشی پسماند برای شهروندان

آموزش شهروندان یکی از جنبه های مهم و کاربردی سازمان می باشد و آموزش اقشار مختلف در دستور کار سازمان قراردارد. لیکن بنا به درخواست، آموزش مجتمع های مسکونی و سراهای محله با اعزام نماینده جهت تبیین اهداف مدیریت پسماند انجام می پذیرد و با توجه به نوع کار، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود.

 مدت زمان انجام این خدمت 1-3 روز کاری می باشد.