مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست صدور گواهی مدیریت پسماند

مطابق با درخواست ادارات و ارگان ها، آموزش مدیریت پسماند در این مراکز انجام می پذیرد. در صورت انجام اصول مدیریت پسماند در این مراکز و پس از کسب دوره آموزشی لازم ، گواهی مدیریت پسماند به صورت سالانه صادر می گردد. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود