مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

ثبت شکایات مردمی

چنانچه شهروندان از نحوه ی رفت و روب و جمع آوری زباله شکایتی دارند می توانند مراتب را به سازمان اطلاع رسانی کنند . سازمان در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام می نماید.