مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست قرارداد مدیریت پسماند عادی

سازمان مدیریت پسماند مطابق با قانون موظف به حمل و امحاء پسماندهای شهروندان در معابر عمومی بوده و مدیریت پسماندها در سایر ادارات، ارگان ها و محدوده شخصی بر عهده واحد تولید کننده پسماند می باشد که بایستی این واحد ها نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود