مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست خرید مخزن پسماندهای تر

چنانچه ادارات و ارگان ها نیاز به دریافت مخزن داشته باشند مراتب به سازمان منعکس و سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده چنانچه این امر امکان پذیر باشد و در صورت موجودی پیگیری ها لازم مبذول می پذیرد. گذاشتن مخازن در حد شخصی آپارتمان ها نیز تابع مورد فوق بوده و شامل پرداخت هزینه می گردد.

موارد قابل سفارش

  • خرید مخازن