مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست خرید مخزن پسماندهای خشک

ادارات و ارگان های دولتی و خصوصی می توانند مخازن پسماند خشک را از سازمان تحویل بگیرند.و سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده چنانچه این امر امکان پذیر باشد و در صورت وجود مخازن و پرداخت هزینه این امر انجام می پذیرد.

موارد قابل سفارش

  • خرید مخازن