مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست دوره های آموزشی پسماند برای سازمان ها

ادارات و ارگان ها می توانند جهت دریافت آموزش های مدیریت پسماند درخواست خود را ثبت نمایند تا طبق زمان بندی و پس از طی مراحل قانونی این مهم انجام پذیرد.با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود

موارد قابل سفارش

  • برگزاری دوره های آموزشی