مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست قرارداد مدیریت پسماند عفونی

واحد های تولید کننده پسماند عفونی بایستی جهت حمل و امحاء پسماندها مراتب را به سازمان منعکس، تا پس از عقد قرارداد این مهم مطابق اصول و ضوابط انجام پذیرد با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود