مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست قرارداد واگذاری غرفه در شهرک بازیافت

فعالان بخش ضایعات می توانند جهت دریافت زمین و یا غرفه و یا تمدید قرارداد به سازمان مراجعه نمایند. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود