مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست صدور و تمدید مجوز فعالیت ماشین آلات حمل پسماند

صاحبان دستگاه هایی که در بخش حمل پسماندهای ساختمانی و عمرانی فعالیت می نمایند بایستی جهت صدورکارت تردد جدید و یا تمدید آن به سازمان مراجعه نمایند با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود