مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست باکس مکانیزه پسماند ساختمانی

شهروندان در صورت داشتن ساخت و ساز می توانند جهت جمع آوری و حمل پسماند های حاصل از عملیات عمرانی و ساختمانی نسبت به استقرار باکس و سپس تخلیه مکانیزه آن اقدام نمایند