مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست تهیه و تأمین پسماند عمرانی

شهروندان در صورت نیاز به پسماندهای عمرانی (مخلوط) جهت تسطیح بنا می توانند نسبت به هماهنگی با ستاد ساماندهی پسماندهای عمرانی اقدام نمایند