مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست مجوز خاکبرداری

صدور مجوز خاکبرداری برای تمامی ماشین آلات جهت عملیات ساختمانی الزامی است و بایستی تمامی ماشین آلات نسبت به تهیه این مجوز اقدام نمایند تا مدیریت پسماندهای احتمالی عمرانی و ساختمانی در اولویت ساخت و ساز شهری قرار گیرد. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود