مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست دوره های آموزشی و فرهنگی

چنانچه متقاضی درخواست ارائه آموزش در دوره های آموزشی و فرهنگی ویژه نوجوانان را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده افدام می نماید با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود