مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست صدور مجوز تابلو

طبق آیین نامه تبلیغات محیطی تمامی اصناف ،بانکها ،موسسات و.... جهت نصب تابلو موظف به اخذ مجوزاز سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی می باشند. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود

موارد قابل سفارش

  • صدور مجوز تابلوهای بانکها ،اصناف و موسسه ها و....