مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست آموزش عمومی یک روزه آتش نشانی

افزایش آموزش عمومی ایمنی علاوه بر کاهش هزینه خدمات ایمنی در شهر، سطح زندگی شهروندان را افزایش می‌دهد و وقوع حوادث غیرمترقبه را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.در این میان آموزش اصول ایمنی آتش نشانی به منظور آمادگی هر شخص هنگام مقابله با بحران‌های طبیعی و حوادث غیرمترقبه توسط این سازمان انجام می شودو شهروندان می‌توانند از کارشناسان آتش‌نشانی برای آموزش بهره ببرند و توصیه هایی را در مورد جلوگیری از حوادث، نکات ایمنی و اطفا حریق و موارد دیگر را بیاموزند.چنانچه شهروند درخواست شرکت در دوره ی آموزش عمومی یک روزه آتش نشانی را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید .مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت