مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست آموزش تکمیلی (عالی تخصصی)

در دوره ی آموزش تکمیلی (عالی تخصصی) سر فصل های دروس بر اساس استانداردهای جهانی و متناسب طراحی شده و ارائه می شود و علاوه بر آشنایی شرکت کنندگان با مهارتهاي ايمني و اطفاء حريق، انواع حریق و نحوه مواجهه با آن، انواع خاموش کننده ها و روش استفاده از آنها و نیزکاربرد انواع کپسولهای اطفاء حریق آشنا خواهند شد چنانچه شهروند درخواست شرکت در دوره ی آموزش تکمیلی (عالی تخصصی) را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید.

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت