مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست دوره آموزش تخصصی مرکز مدیریت

چنانچه متقاضی درخواست شرکت در دوره آموزش تئوری و عملی با لوازم مصرفی تخصصی مرکز مدیریت را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید.

 

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت