مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست صدور چاپ گواهینامه

با توجه به اینکه گذراندن دوره های آموزشی آتش نشانی توسط سازمان آتش نشانی صورت می گیرد داوطلبان جهت دریافت و اخذ گواهینامه پایان دوره می بایست نام دوره و مشخصات شرکت کننده را به صورت کامل درج نماید تا پس از بررسی و ارائه گزارش توسط کارشناسان گواهینامه پایان دوره برای شرکت کننده صادر گردد. 

حال چنانچه متقاضی درخواست صدور گواهینامه گذرانده شده را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت