مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست تعیین صدور علت حریق یا حادثه

چنانچه شهروند درخواست تعیین صدور علت حریق یا حادثه را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید 

مدت زمان انجام این خدمت 24 ساعت تا 7 روز کاری می باشد.

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت