مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست تعیین صدور علت حریق یا حادثه

باتوجه به حجم مراجعات متعدد حادثه دیدگان به این اداره لازم است مراحل دریافت برگه گواهی وبرگه علت حریق براي حادثه دیدگان اعلام تا از سردرگمی و ابهامات در مراجعین به سازمان خودداري گردد

ثبت گزارش حریق در سامانۀ عملیات با توجه به نحوة نگارش و تنظیم گزارشات حریق و حوادث* 

مراجعه به ایستگاه و دریافت فرم مشخصات حریق و حوادث مدارك لازم* 

-جهت اخذ گواهی حریق : مالک یا مستاجر با کارت ملی و کپی سند ملک یا اجاره نامه – معرفی نامه براي شرکت ها و ارگان هاو -- 

مدارك لازم جهت اخذ علت حریق : مالک یا مستاجر با کارت ملی و کپی سند ملک یا اجاره نامه،اخذ نامه از بیمه یا نامه از مراجع قضائی (کلانتري با کپی برابر اصل دستور قضائی )، نامه از دادسرا و ... کارت یا سندخودرو (براي حریق هاي خودرو) - معرفی نامه و کد اقتصادي در سر برگ ( براي شرکت ها ، و ارگان ها و ...)

 اخذ علت حریق مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی میباشد

 قبل از ارجاع مالک به اداره مرکزي، مشخصات مالک یا مستاجر و آدرس دقیق توسط ایستگاه در سامانه عملیات بررسی و در صورت تکمیل بودن گزارش به اداره مرکزي ارجاع داده شود. 

 زمان مراجعه جهت دریافت علت حریق : پس از تنظیم گزارش و ارسال آن در سامانه عملیات توسط ایستگاها، همچنین حضور شخص ذینفع در اداره بررسی علل حریق و تشکیل پرونده ، پس از طی مراحل قانونی علت حریق آماده ارائه به ارباب رجوع خواهد بود لذا درخواست می گردد مراحل دریافت گزارش حریق توسط مسئولین خدوم ایستگاهها به مراجعین اعلام می گردد تا پس از حضور مراجعین محترم در ادارة مرکزي جهت تشکیل پرونده و سپري شدن حداقل دو روز کاري ، گزارش علت حریق آنها اعلام و ارسال گردد . 

چنانچه متقاضی درخواست تعیین صدور علت حریق یا حادثه را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود

 

مدت زمان انجام این خدمت 24 ساعت تا 7 روز کاری می باشد.

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت