مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست بازدید ایمنی و تهیه شناسنامه ایمنی

منظور از اخذ تاییدیه آتش نشانی ، رعایت نمودن کلیه ضوابط و دستورالعمل های ایمنی سازمان آتشنشانی می باشد، که کار فرمایان عزیز با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک جهت گرفتن دستورالعمل های صادره از سوی سازمان آتش نشانی ( بررسی دقیق آن ) از روند و چگونگی اجرای این دستورالعمل ها مطلع شده تا بتوانند به صورت دقیق ضوابط ایمنی آتش نشانی را اجرا نمایند. 

چنانچه متقاضی درخواست بازدید ایمنی و تهیه شناسنامه ایمنی را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نمایدبا توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود.

 

مدت زمان انجام این خدمت 24 ساعت تا 7 روز کاری می باشد.

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت