مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست صدور گواهی حریق یا حادثه

مراحل انجام درخواست دریافت اطلاعات توسط مسئول دفتر عملیات از متقاضی اعلام مدارک لازم به متقاضی جهت دریافت گواهی مربوطه که عبارتند از:

 سند مالکیت

 .اجاره نامه ممهور به مهر بنگاه درصورت مستاجربودن

  .وکالت نامه محضری

  .کارت ملی

 ارایه مدارک فوق توسط متقاضی به مسئول دفتر عملیات تایید درخواست توسط معاون عملیات چنانچه متقاضی درخواست صدور گواهی حریق یا حادثه را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نمایدبا توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود

 

مدت زمان انجام این خدمت 24 ساعت تا 7 روز کاری می باشد.

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت