مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست پرداخت عوارض ترمینالهای مسافری برون شهری اتوبوس

درصورت درخواست پرداخت عوارض ترمینال های مسافری برون شهری مسئولان ترمینال شهری می توانن با ورود به این بخش عوارض و هزینه های قانونی لازم، را پرداخت نمایند. که با توجه به نوع کار، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود.