مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست ارائه سرویس دربستی مدارس، وادی السلام و ..

در صورت درخواست شهروند یا مدارس جهت کرایه اتوبوس یا مینی بوس به سازمان پس از بررسی های انجام شده خدمت رسانی خواهد شد که با توجه به نوع کار، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود.