مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست تحویل اشیای گمشده در تاکسی

جهت ثبت و پیگیری اشیاء گمشده و یا پیدا شده در ناوگان اتویوسرانی و تاکسیرانی از خدمت فوق استفاده می شود. شهروند با مراجعه به سایت و درخواست اعلام مشخصات شی گمشده درخواست خود را اعلام نماید در صورت وجود داشتن تحویل داده و رسید گرفته در غیر اینصورت در سیستم ثبت گردد