مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست کانکس و غرفه از سازمان

با توجه قوانین حاکم بر اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل و تامین مایحتاج اولیه ساکنین محل و درخواست متقاضیان نسبت به احداث غرفه، بازارچه توسط سازمان اقدام می گردد.

زمان انجام این خدمت 1 الی 3 روز کاری نسبت به بررسی نامه و در صورت نیاز منطقه نسبت به احداث بازارچه به مدت 2 ماه اقدام می گردد.


مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی  و تائید مدارک  توسط کارشناسان
3-تشکیل پرونده و ارجاع به واحد مالی
4-دریافت اجاره بها و چک های ضمانتی
5-تنظیم قرارداد 
6-تحویل غرفه

 

موارد قابل سفارش

  • درخواست کانکس و غرفه از سازمان