مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست خط کشی معابر و خیابانها

خط کشی های ترافیکی، معمول ترین و رایج ترین علایم و تجهیزات کنترل ترافیک می باشند. آنها نقش های مختلفی را ایفا کرده و اهداف متنوعی دارند و در سه گروه وسیع طبقه بندی می شوند: خط کشی های طولی خط کشی های عرضی نشانگرها و علائم راهنمای مسیر خط کشی های طولی و عرضی در سطوح سواره روها و با استفاده از مواد متنوعی به کار گرفته می شوند. رایج ترین این مواد، رنگ و مواد ترموپلاستیک هستند. خاصیت انعکاسی خط کشی ها نیز از طریق اضافه نمودن لایه نازکی از دانه های بسیار ظریف و کوچک شیشه ای به رنگ، حاصل می شود تا در شب مشخص باشند. هنگامی که این مواد در داخل رنگ، قبل از استفاده مخلوط می شوند، درگذر زمان و در اثر سایش لایه های رنگ بر روی آنها، حالت انعکاس پدیدار می شود. مواد ترموپلاستیک به صورت خود به خود خاصیت انعکاسی داشته و نیازی به مواد افزودنی در آنها برای دید در شب نیست. در مناطقی که بارش برف و برفروبی به عنوان یک مسأله مطرح نمی باشد، رنگ و یا مواد ترموپلاستیک را می توان در کنار بازتاب هایی که دارای خصوصیت انعکاسی می باشند استفاده کرد

این بازتاب ها قابلیت تشخیص خط کشی ها توسط رانندگان را در شب افزایش می دهند. این بازتاب ها در هوای بارانی نیز قابل مشاهده بوده و به آسانی مستهلک نمی شوند. در مناطقی که بارش برف و برفروبی پدیدهای رایج می باشد، این بازتاب ها در حین برفروبی آسیب می بینند. نشانگرها و علائم راهنمای مسیر، اشیاء منعکس کننده کوچکی هستند که در محل مورد نظر نصب می شوند. علائم راهنمای مسیر بر روی پایه های سبک در کناره های راه نصب می شوند تا به رانندگان کمک کنند که موقعیت خود در جاده را در شرایط آب و هوایی نامعتدل که خط کشی های استاندارد قابل رویت نیستند تشخیص دهند. 

چنانچه متقاضی درخواست خط کشی معابر و خیابانهای سطح شهر را داشته باشد این سازمان پس از بازدید ، بررسی و گزارش کارشناسی جهت طرح در جلسه کمیته فنی و شورای هماهنگی ترافیک شهر سمنان جهت اجراء به پیمانکار مرتبط ابلاغ می گردد.