مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست ایجاد و نصب سرعت گاه

سرعت گیر ترافیکی یکی از بهترین و مهم ترین ابزارها در کنترل سرعت و کاهش خسارت های جانی و مالی ناشی از تصادفات در اثر سرعت بالا است. نصب سرعت گیر به صورت استاندارد بنا بر قوانین استاندارد سرعت گیر انجام می شود. شهرداری ها با رعایت این ضوابط مسئول اجرا و نصب سرعت گیرهای ترافیکی هستند.

 در جاده های برون شهری نیز معمولا این وظیفه بر عهده مجموعه راه و ترابری هر کشور است. هنگام نصب سرعت گیر لازم است ضوابط و استاندارد ها مورد توجه قرار گیرد. نادیده گرفتن این امر، باعث ناکارآمدی این دسته از تجهیزات ترافیکی می شود. همچنین در صورت عدم رعایت این ضوابط و استانداردها، حتی ممکن است خود سرعت گیر باعث انحراف خودرو و خسارت های جانی و مالی به خصوص در جاده های برون شهری شود

 برای همین امر است که در هر کشور و بر اساس ضوابط و الزامات خاص ترافیکی، اقدام به نصب استاندارد سرعت گیر می شود. چنانچه متقاضی درخواست ایجاد سرعتکاه را داشته باشد این سازمان پس از بازدید ، بررسی و گزارش کارشناسی جهت طرح در جلسه کمیته فنی و شورای هماهنگی ترافیک شهر سمنان جهت اجراء به پیمانکار مرتبط ابلاغ می گردد.