مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست صدور تائیدیه فنی سیستم اعلان و اطفاء حریق به مجریان و شرکت های ذیصلاح

چنانچه متقاضی درخواست صدور تائیدیه فنی سیستم اعلان و اطفاء حریق را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود.

 

مدت زمان انجام این خدمت 24 ساعت تا 7 روز کاری می باشد.

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت